Giáo Lý & Việt Ngữ

Giáo Lý & Việt Ngữ - Thông Tin Bài Làm Hằng Tuần

Các bài làm tuần vùa qua:

Nếu quý phụ huynh có thắc mắc về Zoom hoặc online class, xin gửi email đến: ARDLbankythuat@gmail.com

Bài cho tuần 11/08/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Việt Ngữ: TBD
Giáo Lý: TBD
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: Bài tập Giáo lý - Nov 8
Việt Ngữ: Bài tập Giáo lý - Nov 8
Zoom Link: Lớp 2
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài tập Giáo lý - Nov 8

Zoom Link: Lớp 8

Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện.

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Bài cho tuần 11/01/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Việt Ngữ: Bài 7 từ trang 39-44. Xin giúp các em biết Dấu Sắc.
Giáo Lý: bài 7 sách GL. Tập Kinh Lạy Cha.
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: Bài tập Giáo lý - Nov 1

Việt Ngữ: Bài tập Giáo lý - Nov 1

Zoom Link: Lớp 2
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD

Zoom Link: Lớp 8

Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện.

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Bài cho tuần 10/25/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Việt Ngữ: Bài 6 từ trang 33-38. Xin giúp các em biết Dấu Huyền
Giáo Lý: Bài 6 sách GL. Tập Kinh Lạy Cha.
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD

Zoom Link: Lớp 2

Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: Lesson 4 - 10/25/2020
Việt Ngữ: Bài 4 - 10/25/2020

Zoom Link: Lớp 8

Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện.

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Bài cho tuần 10/18/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Việt Ngữ: Bài 5 từ trang 25-32. Xin giúp các em biết Dấu Huyền
Giáo Lý: Bài 5 sách GL. Tập Kinh Lạy Cha.
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: TBD

Zoom Link: Lớp 2

Giáo Lý: Bài tập Giáo lý - Nov 1

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: Lesson 3
Việt Ngữ: Bài 3 - 10/18/2020

Zoom Link: Lớp 8

Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện.

Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây

Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Bài cho tuần 10/11/2020
Lớp Mẫu Giáo A Lớp Mẫu Giáo B
Zoom Link: Lớp MGA
Thời Khóa Biểu Cho MGA (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: Bài 4 sách GL. Tập Kinh Lạy Cha.
Việt Ngữ: Bài 4 từ trang 19-24. Xin giúp các em biết các màu trong Tiếng Việt( trắng, xanh,vàng, cam, đỏ…)
Zoom Link: Lớp MGB
Giáo Lý: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3
Việt Ngữ: Lesson 1
Lớp Một Lớp Hai
Zoom Link: Lớp 1
Giáo Lý: Bài Làm 10/04/2020 || Các Kinh
Việt Ngữ: Bài Làm 10/04/2020
Zoom Link: Lớp 2
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: Bài-Tập-GL-10-11-2020
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Ba Lớp Bốn
Zoom Link: Lớp 3
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp 4
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Năm Lớp Sáu
Zoom Link: Lớp 5
Giáo Lý: TBD
Việt Ngữ: Lesson 1
Zoom Link: Lớp 6
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Bảy Lớp Tám
Zoom Link: Lớp 7
Thời Khóa Biểu Cho GL (Schedule): Yr 2020-2021
Thời Khóa Biểu Cho VN (Schedule): Yr 2020-2021
Giáo Lý: Lesson 1, Lesson 2
Việt Ngữ: Bài 2 - 10/11/2020
Zoom Link: Lớp 8
Giáo Lý: Đối với lớp giáo lý, các em không cần phải có mặt hoặc đăng nhập vào Zoom từ 1:15pm đến 1:45pm để học mà tất cả các tài liệu và bài vở cần thiết sẽ được bỏ vào đường link duy nhất ở dưới đây mỗi tuần để các em tự học và làm bài khi có thời gian thuận tiện. anredl.org/lop8
Email Thay Trung: t70x7@yahoo.com
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Lớp Thêm Sức Lớp Vào Đời
Zoom Link: Lớp TS
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Zoom Link: Lớp VD
Giáo Lý: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây
Việt Ngữ: Bài Làm Hiện Lên Ở Đây