Parent_Legal GEPSFSY
.
Zoom - Login bằng browser
Zoom - Mic/camera và học sinh
Zoom - Đổi tên HS & "mute all"
Zoom - Phụ tá & co-host
Zoom - Cách dùng Zoom