Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc

Thánh Lễ Trực Tuyến

Các giờ lễ:
  • Mỗi Chúa Nhật: 9:00AM (trực tuyến) và 11:30AM
  • Mỗi Thứ Ba: 6:00PM - Chầu Thánh Thể; 6:30PM - Thánh Lễ (trực tuyến)
  • Thứ Sáu đầu tháng: 6:00PM - Chầu Thánh Thể; 6:30PM - Thánh Lễ
  • Thứ Bảy đầu tháng: 9:00AM - Đọc kinh; 9:30AM - Thánh Lễ
Xin vui lòng đợi vài giây trước khi màn ảnh dưới đây hiện lên. Màn ảnh sẽ bắt đầu chiếu thánh lễ theo lịch trình ở trên.
 


Để xem lại các thánh lễ và sinh hoạt đã diễn ra, xin ghé qua: "http://www.facebook.com/anredunglacoregon/live."